Thông báo V/v Đăng ký bổ sung qua mạng các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009-2010 (thông báo số 3)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 953/ĐT

Tp. HCM, ngày 22  tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký bổ sung qua mạng các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009-2010

(Thông báo số 3)

Thừa lệnh Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký bổ sung qua mạng học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009 – 2010 như sau:

1. Môn học bị hủy thời khóa biểu, số chỗ còn trống: sinh viên xem trong danh sách, kèm theo thông báo này.

2. Các mốc thời gian xem kết quả đăng ký học phần qua mạng (kết quả đăng ký tạm thời), nộp đơn xin hủy học phần đã đăng ký, đăng ký học phần bổ sung.

Xem kết quả đăng ký học phần qua mạng (kết quả đăng ký tạm thời): từ 12g00 ngày 23/12/09 đến 12g00 ngày 26/12/09 tất cả sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình để xem lại một lần nữa kết quả đăng ký học phần qua mạng, nếu học phần của sinh viên đã đăng ký không nằm trong học phần bị hủy, học phần có yêu cầu tiên quyết, học trước thì có thể coi là kết quả đăng ký chính thức, sinh viên chờ nhận bản in từ phòng Đào tạo để đóng học phí. Yêu cầu những sinh viên chưa đăng nhập, chưa đổi mật khẩu mặc định phải khẩn trương làm những việc cần thiết để giải quyết dứt điểm các vấn đề về đăng nhập trước khi vào đợt đăng ký bổ sung.  

Nộp đơn xin hủy học phần đã đăng ký: ngày 25/12/2009 (01 ngày) sinh viên nộp đơn xin hủy học phần cho Giáo vụ khoa (mẫu đơn kèm theo thông báo này). Phòng Đào tạo sẽ tiến hành cho hủy những học phần có lý do chính đáng. Sinh viên phải cân nhắc kỹ trước khi nộp đơn xin hủy học phần, sinh viên không được phục hồi những môn đã nộp đơn xin hủy.

Đăng ký học phần bổ sung:

 + Đợt 1: Từ 12g00 ngày 26/12/2009 đến 12g00 ngày 27/12/2009: cho những sinh viên chưa đăng nhập vào tài khoản trong đợt đăng ký chính hoặc đã chọn học phần nhưng không nhấp nút “Đăng ký chính thức” đăng ký trong đợt này. Chú ý: đây là những sinh viên không tuân thủ thông báo và hướng dẫn của Nhà trường. Vì là lần đầu tiên đăng ký học phần qua mạng Nhà trường chỉ tạm thời khiển trách, nếu sinh viên vẫn tiếp tục vi phạm Nhà trường sẽ dùng biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn. Kể từ học kỳ 1 năm học 2010 – 2011, những sinh viên không đăng ký học phần đúng đợt mà Nhà trường đưa ra sẽ bị trừ điểm rèn luyện sinh viên theo khoản 2.1 và 2.3 điều 6 Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quyết định số 431/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/10/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.  

 + Đợt 2: Từ 12g00 ngày 27/12/09 đến 06g00 ngày 03/01/10: cho tất cả sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung học phần.

– Hủy học phần do không đủ sinh viên đăng ký: ngày 05/01/09 những học phần không đủ sinh viên đăng ký bị hủy và danh sách sinh viên bị hủy học phần sẽ được đăng trên trang web của trường. Sinh viên cần theo dõi các thông báo tiếp theo của phòng Đào tạo. 

Nhận được thông báo này đề nghị các khoa phổ biến cho các cố vấn học tập và sinh viên được biết, yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

>> Danh sách môn học bị huỷ thời khoá biểu và số chỗ còn trống cho sinh viên đăng ký bổ sung   

>> Danh sách sinh viên không đăng ký học phần tín chỉ đợt 1 học kỳ 2 năm học 2009 – 2010

>> Phiếu đề nghị xoá học phần đã đăng ký                     

Trả lời