Thông báo triển khai giảng dạy và học trực tuyến

Trường triển khai dạy học trực tuyến các lớp học phần của học kỳ 2 năm học 2019-2020 chính thức từ ngày 02/3/2020

Xem chi tiết thông báo tại đây.

 

Các tài liệu tham khảo và trang dạy học trực tuyến:

1/  Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-ĐHGTVT ngày 03/7/2017 của Hiệu trưởng Trường

2/ Tài liệu hỗ trợ về dạy học trực tuyến

3/ Xem Trang đào tạo trực tuyến

    hoặc xem tại trang http://daotao.ut.edu.vn/ Menu Dịch vụ trực tuyến/Học trực tuyến

——————————

 

Trả lời