Thông báo Kết quả mở lớp tín chỉ học kỳ hè năm học 2010-2011


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

 Số: 251/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết quả mở lớp tín chỉ học kỳ hè năm học 2010-2011

Căn cứ kết quả đăng ký online và đăng ký bằng phiếu của sinh viên cho học kỳ hè,

Căn cứ các điều kiện để mở lớp trong kỳ hè năm học 2010 – 2011,

Nhà trường thông báo:

1/ Kết quả mở lớp chính thức học kỳ hè (công bố website)

2/ Danh sách sinh viên đăng ký thành công (file kèm theo, xem danh sách mới tại đây). Sinh viên có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân (website) để kiểm tra kết quả đăng ký chính thức của mình.

3/ Danh sách học phần bị hủy (file kèm theo, xem tại đây)

4/ Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký do học phần không được mở (file kèm theo, xem tại đây)

5/ Các mốc thời gian ghi nhớ:

– Thời hạn đóng học phí học kỳ hè: từ ngày 08/6/2011 đến hết ngày 24/6/2011

– Thời hạn nộp đơn rút học phần: từ ngày 27/6/2011 đến hết ngày 09/7/2011

– Thời gian công bố kết quả rút học phần thành công: ngày 15/7/2011

6/ Một số hướng dẫn:

– Nhóm học phần bổ sung được mở nhằm giảm tải cho các nhóm lớp quá đông (trong thời khóa biểu công bố). Trước mắt, các nhóm học phần bổ sung có lịch học trùng với lịch học của nhóm lớp cũ. Ở buổi học đầu tiên theo lịch, giảng viên và sinh viên cùng thống nhất một thời gian hợp lý cho nhóm lớp bổ sung. Sinh viên sẽ lập danh sách đăng ký chuyển sang nhóm học phần mở bổ sung rồi gửi về Phòng Đào tạo để được giải quyết.

– Học phần Vật lý 1 (002001) được mở 2 nhóm lớp bổ sung, học phần Vật lý 2 (002002) được mở thêm 1 nhóm lớp bổ sung; bắt đầu sau ngày 13/6, lịch học cụ thể theo thời khóa biểu. Nhà trường khuyến khích sinh viên đăng ký chuyển bớt sang các nhóm lớp bổ sung này nhằm giảm tải số lượng sinh viên ở các nhóm lớp khác.

– Đối với các học phần Thí nghiệm VLXD (092040), Thí nghiệm cơ học đất (092080), Giáo dục thể chất – Bơi 1 (004004), Giáo dục thể chất – Bơi 2 (004005), sau khi có dữ liệu công bố, sinh viên phải liên hệ và đăng ký trực tiếp với Phòng thí nghiệm (PTN) hoặc Bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC) để được sắp xếp nhóm học phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm và hồ bơi. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10/6/2011 đối với các nhóm thí nghiệm, và đến ngày 17/6/2011 đối với các nhóm bơi. Giáo viên (PTN, GDTC) gửi danh sách các nhóm sinh viên đăng ký về Phòng Đào tạo.

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện thông báo trên.


 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời