Thông báo kết quả giải quyết đơn xóa điểm I học kỳ 2 năm học 2012-2013

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời