GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GDQP-AN

I. KIỂM TRA THÔNG TIN 

– Tra cứu thông tin chứng chỉ đã được cấp tại: https://vanbang.ut.edu.vn/vi/ hoặc tra cứu danh sách tổng hợp phía dưới.

– Trường hợp sinh viên đã có chứng chỉ (xem tại danh sách tổng hợp) liên hệ Cô Phương (email email: phuong_hh@ut.edu.vn​)– Phòng Đào tạo (Phòng K001 Cơ sở Quận 12) để nhận chứng chỉ hoặc xác nhận thông tin chứng chỉ đã được cấp phát. Số điện thoại liên hệ 028 3883 7811.

– Sinh viên đã có quyết định hoàn thành chương trình GDQP-AN theo quy định, trên trang cá nhân sinh viên cập nhật "Đã hoàn thành".

II. ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GDQP-AN

1/ Sinh viên chưa được cấp chứng chỉ, chưa có tên trong danh sách các đợt ra quyết định;

2/ Sinh viên chưa hoàn thành chương trình học GDQP-AN theo quy định hoặc nợ học phần, 

3/ Đăng ký hoàn thành chương trình GDQP-AN  Tại đây (sinh viên phải đăng nhập bằng email ut.edu.vn do Trường cấp)

________________

  Danh sách sinh viên hoàn thành môn học và đủ điều kiện cấp chứng chỉ

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 

1/ Danh sách tổng hợp sinh viên đã được cấp chứng chỉ từ 2019 trở về trước, xem tại đây

2/ Danh sách sinh viên đủ điều kiện hoàn thành chương trình từ năm 2019 đến nay, xem tại đây

3/ Chi tiết các đợt ra quyết định (Theo từng học kỳ) 

– Học kỳ 1(2022-2023)

Quyết định số 79/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/02/2023 hệ đại học chính quy xem tại đây

+ Quyết định số 80/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/02/2023 hệ đại học chính quy xem tại đây

Quyết định số 412/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/05/2023 

+ Quyết định số 611/QĐ-ĐHGTVT , 612/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/07/2023 

– Học kỳ Hè(21-22) 

Quyết định số 724A/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/10/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

Quyết định số 724B/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/10/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

Quyết định số 684/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/09/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

+Quyết định số 685/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/09/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

– Học kỳ 2(2021-2022) 

Quyết định số 483/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/07/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

Quyết định số 484/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/07/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

+ Quyết định số 485/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/07/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

—–

+ Quyết định số 103/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/02/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

+ Quyết định số 105/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/02/2022 hệ đại học chính quy xem tại đây

Học kỳ 1(2020-2021) 

+ Quyết định số 992/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/10/2021 hệ đại học chính quy xem tại đây

+ Quyết định số 268/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/04/2021 hệ đại học chính quy xem tại đây

+ Quyết định số 267/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/04/2021 hệ đại học liên thông chính quy xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 59/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/01/2021 hệ đại học chính quy , xem danh sách tại đây

–  Học kỳ 2 năm học 2019-2020

   + Quyết định số 1461/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/11/2020 hệ đại học chính quy , xem danh sách tại đây

–  Học kỳ 1 năm học 2019-2020

   + Quyết định số 254/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/6/2020, đại học liên thông 2017 + 2018 (96 SV), xem danh sách tại đây.

   + Quyết định số 60/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/02/2020 đại học chính quy (976 SV), xem danh sách tại đây.

–  Học kỳ 2 năm học 2018-2019

   + Quyết định số 2223/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/12/2019, xem danh sách tại đây.

–  Học kỳ 1 năm học 2018-2019

   + Quyết định số 316/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/5/2019 đại học chính quy, xem danh sách tại đây.

–  Học kỳ 2 năm học 2017-2018

   + Quyết định số 1973/QĐ-ĐHGTVT-ĐT ngày 15/11/2018 đại học chính quy, xem danh sách tại đây.

   + Quyết định số 1974/QĐ-ĐHGTVT-ĐT ngày 15/11/2018, đại học liên thông, xem danh sách tại đây.

–  Học kỳ 1 năm học 2017-2018

   + Quyết định số 419/QĐ-ĐHGTVT-ĐT ngày 20/4/2018 đại học chính quy, xem danh sách tại đây.

– Học kỳ 2 năm học 2016-2017 xem chi tiết tại đây

– Học kỳ 1 năm học 2016-2017 xem chi tiết tại dây

– Học kỳ hè 2015- 2016 (hệ liên thông) xem chi tiết tại đây

– Năm học 2015 – 2016 xem tại đây 

 

_____

Trả lời