Thông báo kết quả giải quyết đơn nhận điểm I học kỳ 1 năm học 2016-2017

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

Trả lời