Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 613/ĐT

Tp. HCM, ngày 08  tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

Kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng

Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng (GDQP) năm học 2010 – 2011 như sau:

1/ Đối tượng và thời gian học

– Các lớp hệ Đại học khóa 2010: thời gian học 04 tuần, bắt đầu từ ngày 27/12/2010 đến hết ngày 23/01/2011

– Các lớp hệ Cao đẳng khóa 2010: thời gian học 03 tuần, bắt đầu từ ngày 03/01/2011 đến hết ngày 23/01/2011

– Ngày đầu tiên của mỗi đợt học, sinh viên phải có mặt tại Trung tâm GDQP trước 8 giờ 00.

2/ Địa điểm học

– Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

– Trong thời gian học, sinh viên ở nội trú tại Trung tâm GDQP theo quy định.

3/ Sinh viên cần mang theo

– Tiền ở nội trú (4 tuần) 70.000 đồng/SV

– Tiền ăn trong suốt thời gian học tại Trung tâm

– Tiền thế chấp mượn quân trang và giặt ủi 25.000 đồng/SV (Trung tâm GDQP cho mượn 02 bộ quân phục và mũ)

– Giày bata

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên để dự thi học phần GDQP

4/ Lưu ý

– Sinh viên tự túc phương tiện di chuyển đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

Nam sinh viên phải cắt tóc ngắn gọn trước khi đến Trung tâm.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời