Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo ngày kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

– Thời gian 30/5/2020

– Sinh viên đã đăng ký cần theo dõi ca thi của mình tại trang đăng ký trực tuyến http://enroll.ut.edu.vn/

– Sinh viên chưa đăng ký thì tiếp tục đăng ký tại trang http://enroll.ut.edu.vn/

——————————

Trả lời