Thông báo hướng dẫn việc đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2013-2014 (số 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO SỐ 1

Hướng dẫn việc đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2014-2015

Căn cứ vào tình hình đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2014-2015;

Phòng Đào tạo (PĐT) ra thông báo hướng dẫn như sau:

–      PĐT tiếp tục cho phép sinh viên đăng ký vào các nhóm lớp học phần đã được mở chính thức còn chỗ trống (xem TKB kèm theo).

–    Sinh viên chính quy khóa 2013 khoa Kinh tế vận tải đã học và đạt học phần Kinh tế vi mô 1 (414001) 2 tín chỉ thì cần đăng ký học bổ sung 1 tín chỉ Kinh tế vi mô 2 với mã học phần 414026 (1 tín chỉ). Sinh viên học và đạt 2 học phần 414001, 414026 sẽ được công nhận tương đương học phần Kinh tế vi mô (414022) 3 tín chỉ theo chương trình đào tạo dành cho khóa 2013, 2014.

Trường hợp SV chưa đăng ký học hay chưa đạt học phần Kinh tế vi mô 1 (414001) thì phải đăng ký học Kinh tế vi mô (414022) 3 tín chỉ theo chương trình đào tạo mới.

–      Thời gian dự kiến cho đợt đăng ký bổ sung tiếp theo: từ 18h00 ngày 06/9/2014 đến 07h30 ngày 08/9/2014; hình thức đăng ký online (không giải quyết đăng ký bằng phiếu).

–      Sinh viên theo dõi kết quả giải quyết đăng ký thành công tại trang cá nhân.

–      PĐT tiếp tục nhận đơn đề nghị mở lớp mới theo nguyện vọng của sinh viên, khoa, bộ môn. Dữ liệu học phần bổ sung này sẽ liên tục được PĐT cập nhật vào các đợt đăng ký tiếp theo.

–      Tất cả đăng ký bổ sung (nếu có), xóa, rút học phần đều thực hiện theo hình thức online.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
ThS. Trần Thiện Lưu

 


Trả lời