Thông báo đóng học phí và rút học phần học kỳ 1 năm học 2013-2014

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 674 /ĐT

TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí và rút học phần học kỳ 1 năm học 2013-2014

     Nhà trường thông báo về việc đóng học phí và rút học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2013-2014 như sau:

1/  Đóng học phí

–   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đóng học phí đến hết ngày 13/12/2013.

–   Sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2 có đăng ký học cùng với hệ chính quy thì phải hoàn thành học phí theo mốc thời gian quy định trên.

    Nhà trường sẽ có thông báo riêng về thời hạn đóng học phí cho học kỳ 1 năm học 2013-2014 của hệ Liên thông, văn bằng 2.

  Sinh viên đóng học phí tại phòng Kế hoạch – tài vụ (cơ sở 1).

2/  Rút học phần

Hiện nay nhà trường đã công bố kết quả rút học phần tín chỉ. Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn điều chỉnh liên quan đến các trường hợp rút học phần không thành công đến hết ngày 18/10/2013.

3/  Lưu ý

–   Sinh viên phải thực hiện đúng các mốc thời gian quy định. Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không được đăng ký học phần ở học kỳ tiếp theo.

–   Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin (mã số sinh viên, mã học phần, mã nhóm xin rút) trong đơn rút học phần (theo mẫu) và nộp trong thời gian quy định mới được xem xét giải quyết. Kết quả giải quyết rút học phần được thông báo trên website trường.

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để b/c);
– Các khoa/bộ môn;

– BQL website;
– Lưu: PĐT, VT.
 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 TS. Đồng Văn Hướng

Trả lời