Thông báo điều chỉnh phòng thi – học kỳ hè năm học 2012-2013

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời