Thông báo điểm thi cuối khóa tốt nghiệp chính trị các môn khoa học Mác – Lênin và Tư Tưởng HCM

Sinh viên xem điểm chi tiết tại đây 

Trả lời