Quyết định số 516/ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học – cao đẳng chính quy cho sinh viên


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 516/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận tốt nghiệp hệ Đại học – cao đẳng chính quy cho sinh viên

_____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo; kiểm tra; thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-06-2006 và Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15-08-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 26-07-2013;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cho 259 sinh viên hệ chính quy như sau:

– 195 sinh viên hệ Đại học Chính quy gồm:

41 sinh viên ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển);

06 sinh viên ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy);

01 sinh viên ngành Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Điện công nghiệp);

01 sinh viên ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông);

14 sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy);

54 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (trong đó: 12 sinh viên chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, 11 sinh viên chuyên ngành Quy hoạch giao thông, 29 sinh viên chuyên ngành Xây dựng cầu đường, 02 sinh viên chuyên ngành Xây dựng đường sắt và metro);

43 sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí (trong đó: 07 sinh viên chuyên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ, 23 sinh viên chuyên ngành Cơ khí ô tô, 13 sinh viên chuyên ngành Máy xây dựng) ;

12 sinh viên ngành Công nghệ thông tin;

23 sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp);

– 64 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy gồm:

13 sinh viên ngành Điều khiển tàu biển;

08 sinh viên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy;

02 sinh viên ngành Công nghệ thông tin;

06 sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô);

35 sinh viên ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển).

( Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo, xem tại đây)

Điều 2: Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3: Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT.                                                    

– Ban Giám Hiệu.

– Như Điều 3.                                                    

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đồng Văn Hướng

Trả lời