Quyết định số 643/ĐT v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cho sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM

————————–

Số : 643/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập    Tự  do    Hạnh  phúc

———————

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cho sinh viên )

——————————————

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

 

– Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

– Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-06-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 22-07-2008;

– Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cho 314 sinh viên hệ Chính quy như sau:

– 256 sinh viên hệ Đại học Chính quy gồm: 37 sinh viên ngành Khai thác Máy tàu thủy, 22 sinh viên ngành Công nghệ thông tin, 34 sinh viên ngành Điện tự động tàu thủy, 20 sinh viên ngành Kinh tế vận tải biển, 04 sinh viên ngành Kinh tế xây dựng, 02 sinh viên ngành Thiết kế thân tàu thủy, 01 sinh viên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ, 19 sinh viên ngành Xây dựng công trỉnh thủy, 25 sinh viên ngành Bảo đảm an toàn đường thủy, 92 sinh viên ngành Xây dựng cầu đường.

– 58 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy gồm: 01 sinh viên ngành Điều khiển tàu biển, 01 sinh viên ngành Khai thác Máy tàu thủy, 16 sinh viên ngành Công nghệ thông tin, 39 sinh viên ngành Kinh tế vận tải biển, 01 sinh viên ngành Cơ khí ô tô. (Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo)

Điều 2. Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định

Điều 3.  Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT.

– Ban Giám Hiệu.

– Như Điều 3.

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN THƯ

>> DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số: 643/ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008)

 

Trả lời