Ngành Công nghệ thông tin

Chuyên ngành Khoa học dữ liệu

Từ Khóa 2022

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Từ Khóa 2022

Công nghệ thông tin

Khóa 2012 về trước Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2012 về trước Khóa 2013, 2014, 2015

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2013, 2014, 2015, 2016 Khóa 2017 Khóa 2018 Khóa 2019 Từ khóa 2020

Quyết định số 1117/QĐ-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học – chính quy cho sinh viên

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM __________ CỘNG HÒA

Quyết định số 1116/QĐ-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học bằng 2 chính quy cho sinh viên

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM ____________ CỘNG HÒA

Quyết định số 1115/QĐ-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học – cao đẳng chính quy cho sinh viên

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM ___________ CỘNG HÒA