Quyết định số 1115/QĐ-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học – cao đẳng chính quy cho sinh viên

  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1115 /QĐ-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận tốt nghiệp hệ Đại học – cao đẳng chính quy cho sinh viên

_____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ theo quyết định số 1972/2001/QD-BGTVT ngày 22/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về “Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ vào quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dụ và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 25-07-2014;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cho 623 sinh viên hệ chính quy như sau:

          482 sinh viên hệ Đại học Chính quy gồm:

+ 20 sinh viên ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển);

+ 62 sinh viên ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy);

+ 46 sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy (trong đó: 06 sinh viên chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy, 19 sinh viên chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy, 21 sinh viên chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy);

+ 10 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông);

+ 35 sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí (trong đó: 07 sinh viên chuyên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ, 23 sinh viên chuyên ngành Cơ khí ô tô, 05 sinh viên chuyên ngành Máy xây dựng) ;

+ 03 sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp);

+ 12 sinh viên ngành Công nghệ thông tin;

+ 154 sinh viên ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển);

+ 85 sinh viên ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng);

+ 55 sinh viên ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistic và vận tải đa phương thức).

          141 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy gồm:

+ 17 sinh viên ngành Điều khiển tàu biển;

+ 18 sinh viên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy;

+ 13 sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô);

+ 15 sinh viên ngành Công nghệ thông tin; 

+ 78 sinh viên ngành Khai thác vận tải ( chuyên ngành Kinh tế vận tải biển).

( Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo, xem tại đây)

Điều 2: Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3: Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa chuyên môn, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT.                                                    

– Ban Giám Hiệu.

– Như Điều 3.                                                    

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

Trả lời