Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ (quyết định 824/ĐT)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Số 824/ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

 

–      Căn cứ quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải; 

–       Căn cứ Quy chế "Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tin chỉ” ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

–      Theo đề nghị cuả ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ năm học 2009-2010. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm các khoa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Nơi nhận:

– Ban Giám Hiệu;

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, PĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 TS. Nguyễn Văn Thư

>>   Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Trả lời