Mẫu đơn nhận điểm I

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

 

Lưu ý:

1/ Không giải quyết nhận điểm I đối với học phần sinh viên bị cấm thi.

2/ Sinh viên nộp đơn kèm theo hồ sơ, giấy tờ minh chứng có liên quan.

3/ Mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

– Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi; sinh viên phải nộp đơn hoặc nhờ người nộp đơn xin điểm I ngay cho khoa quản lý học phần kèm theo các hồ sơ chứng cớ liên quan. Các đơn nộp trễ quá 05 ngày tính từ ngày đã nghỉ sẽ không được xem xét giải quyết điểm I.

– Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi do được Trường điều động tham gia các hoạt động xã hội, thi olympic, thi tay nghề… Sinh viên phải làm đơn đề nghị được nhận điểm I ngay khi sự việc phát sinh kèm theo các xác nhận cần thiết và nộp cho khoa quản lý học phần không trễ hơn ngày xin được vắng thi, kiểm tra.

4/ Thời hạn nhận điểm I

Trong thời hạn 01 năm học kế tiếp, sinh viên có quyết định điểm I phải theo dõi lịch học, lịch thi của tất cả các học kỳ để đăng ký xóa điểm I khi Trường có tổ chức đánh giá phần tương ứng của học phần. Sau thời hạn 1 năm này, nếu sinh viên chưa có điểm để đánh giá học phần, điểm I tự động được chuyển thành điểm F.

——————————

Trả lời