Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2009-2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Số: 623/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2009

 

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010

——————————–

Để đảm bảo tiến độ đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2009 – 2010, thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, cố vấn học tập và sinh viên kế hoạch thực hiện như sau:

 

STT

Nội dung

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên điền phiếu đăng ký học phần, cố vấn học tập ký duyệt và chuyển về khoa, khoa chuyển về phòng Đào tạo

Sinh viên, cố vấn học tập, khoa, phòng Đào tạo

12/08/09-20/08/09

2

Xử lý phiếu đăng ký học phần, in kết quả đăng ký, thời khoá biểu cho sinh viên, chuyển thời khoá biểu của sinh viên cho khoa

Bộ phận xử lý điểm- phòng Đào tạo, khoa

21/08/09-30/08/09

3

Sinh viên nhận thời khoá biểu ở khoa, đăng ký điều chỉnh kết quả đăng ký học phần.

Sinh viên, khoa, cố vấn học tập.

01/09/09-07/09/09

4

Xử lý điều chỉnh đăng ký học phần, in kết quả điều chỉnh, in thời khoá biểu điều chỉnh cho sinh viên, chuyển thời khoá biểu điều chỉnh cho khoa

Bộ phận xử lý điểm- phòng Đào tạo, khoa

08/09/09-14/09/09

5

Sinh viên nhận kết quả điều chỉnh ở khoa.

Sinh viên, khoa

15/09/09-19/09/09

6

Khoá sổ đăng ký học phần.

Phòng Đào tạo, khoa

20/09/09

7

Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài vụ

Sinh viên, phòng Tài vụ

01/09/09-04/10/09

8

Huỷ thời khoá biểu học tập đối với các sinh viên không nộp học phí, không nhận thời khoá biểu ở khoa.

Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ, khoa

05/10/09-09/10/09

                                                                                                                

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐẢO TẠO

(Đã ký)

Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời