Hướng dẫn thực hiện việc theo dõi và đánh giá học phần

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ Chính quy ban hành kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (gọi tắt là quy chế 25); Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ Chính quy ban hành ngày 18/01/2007 của Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM; Căn cứ tình hình thực tế, trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM hướng dẫn thực hiện việc theo dõi và đánh giá học phần của sinh viên với những nội dung cụ thể như sau:

1. Bảng theo dõi và đánh giá quá trình học phần:
– Thống nhất sử dụng Bảng theo dõi và đánh giá quá trình học phần theo mẫu kèm theo.
– Danh sách sinh viên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mã sinh viên.
– Bộ môn quản lý môn học duyệt kết quả theo dõi và đánh giá trước khi thi kết thúc học phần.
– Bảng theo dõi và đánh giá quá trình học phần nộp kèm theo Bảng điểm học phần sau khi thi kết thúc học phần.

2. Đăng ký học lại:
– Sinh viên đăng ký học lại tại phòng Đào tạo.
– Giáo viên phụ trách môn học nộp Bảng theo dõi và đánh giá quá trình học phần (photo) (đối với các sinh viên đăng ký học lại) về phòng Đào tạo 5 ngày trước khi thi.
– Việc thanh toán cho giáo viên được tính theo số sinh viên đăng ký học lại.

3. Bảng điểm học phần:
– Thống nhất sử dụng Bảng điểm học phần theo mẫu kèm theo.
– Danh sách sinh viên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mã sinh viên.
– Giáo vụ khoa quản lý sinh viên căn cứ theo danh sách sinh viên in Bảng điểm học phần trước khi thi kết thúc học phần 3 ngày để trình duyệt. Giáo viên đến nhận tại các khoa trước khi thi 1 ngày.
– Phòng Đào tạo căn cứ theo danh sách sinh viên đăng ký học lại in Bảng điểm học phần trước khi thi kết thúc học phần 3 ngày để trình duyệt. Giáo viên đến nhận tại phòng Đào tạo trước khi thi 1 ngày.
– Bảng điểm học phần được lập thành 3 bảng, nộp tại khoa quản lý sinh viên và được lưu trữ tại:
+ Bộ môn quản lý môn học
+ Khoa quản lý sinh viên
+ Phòng Đào tạo
– Khoa quản lý sinh viên tổng hợp và chuyển Bảng điểm học phần của các lớp cho phòng Đào tạo vào chiều thứ Hai hàng tuần.

4. Quản lý kết quả học tập của sinh viên:
– Kết quả học tập của sinh viên được quản lý trên mạng quản lý đào tạo chung toàn trường.
– Phòng Đào tạo phụ trách máy chủ của chương trình quản lý đào tạo và chịu trách nhiệm quản lý chung kết quả học tập của sinh viên toàn trường.
– Các khoa quản lý sinh viên bố trí 1 máy tính sử dụng riêng để quản lý kết quả học tập của sinh viên do giáo vụ khoa phụ trách. Phòng Đào tạo nhập điểm học phần của sinh viên. Giáo vụ các khoa kiểm tra kết quả nhập điểm và thông báo cho phòng Đào tạo điều chỉnh khi cần thiết.

                                                                                                   K.T. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      Phó Hiệu trưởng 

                                                                                                              (đã ký)
                                                                                                           
                                                                                                   TS. Nguyễn Văn Thư 

Trả lời