Hướng dẫn sinh viên tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu ngày 30/5/2020

Nhà trường hướng dẫn sinh viên tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1/ Thời gian kiểm tra ngày 30/5/2020 (dự kiến 01 buổi sáng)

2/ Hình thức kiểm tra

Sinh viên có thể lựa chọn 01 trong 02 hình thức sau:

+ Kiểm tra trực tiếp tại phòng máy tính C101, C102, C103 (cơ chính của Trường, số 02, đường Võ Oanh)

+ Kiểm tra trực tuyến tại https://exam.ut.edu.vn/

__________

Trả lời