Hướng dẫn khắc phục lỗi không có dữ liệu học trực tuyến

Sinh viên lần đầu đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến https://courses.ut.edu.vn/ chưa có dữ liệu lớp học phần đã đăng ký thì vui lòng đăng nhập lại sau 24h, dữ liệu sẽ được cập nhật.

Các vướng mắc về hệ thống học trực tuyến xin liên hệ điện thoại 097 8111 538 (Hồ Đăng Thế), email the.ho@ut.edu.vn

Trân trọng.

——————————

Trả lời