Địa điểm học năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 (tham khảo khi đăng ký học phần)

Nhà trường thông báo điều chỉnh và bố trí địa điểm học tập cho năm học 2020-2021, năm học 2021-2022

(Thông báo số 630/TB-ĐHGTVT ngày 29/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM)

Xem chi tiết thông báo tại đây.

——————————

Trả lời