Danh sách sinh viên bị cấm đăng ký học phần HK I (2012-2013) và những trường hợp được giải quyết đăng ký bổ sung

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời