Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo từ năm 2016

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng tại Trường Đại học GTVT TP. HCM

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên đại học chính quy Trường Đại học GTVT TP. HCM

Trả lời