Cam kết chất lượng đào tạo

Năm học 2022-2023

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2021-2022

    (Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo từ năm 2020

Xem chi tiết tại đây. _____

Năm học 2020-2021

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2019-2020

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2018-2019

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2017-2018

(Biểu mẫu công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo từ năm 2016

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng tại Trường Đại học

Năm học 2016-2017

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2015-2016

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, xem tại đây. ——————————