Năm học 2020-2021

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

___

1/ Số ngành/chuyên ngành đào tạo trình đại học, xem tại đây.

2/ Cam kết chất lượng đào tạo từng ngành, từng trình độ đào tạo, xem chi tiết tại đây.

3/ Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020:

– Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 2019, các điều kiện xác định chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

– Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy chi tiết từng ngành/chuyên ngành, xem tại đây.

– Đề án tuyển sinh năm 2020 (ban hành kèm Quyết định số 399/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/5/2020)

     + Đề án cập nhật tháng 5 năm 2020

     + Đề án cập nhật tháng 9 năm 2020

_______

Trả lời