Thông báo V/v đăng ký học lại học kỳ II năm học 2009 – 2010

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 929/ĐT

Tp. HCM, ngày 10  tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký học lại học kỳ II năm học 2009 – 2010)

Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2006 và cao đẳng khóa 2007 trở về trước, hệ hoàn chỉnh đại học, hệ văn bằng 2 đăng ký học lại những học phần còn nợ của học kỳ II  những năm học trước như sau:

1. Đối tượng:

– Sinh viên đủ điều kiện lên lớp còn nợ lại học phần mà lớp dưới có học trong học kỳ II năm học 2009 – 2010.

2. Lịch đăng ký học:

 – Từ ngày 16/12/2009 đến ngày 25/12/2009 sinh viên đến đăng ký học lại tại phòng Đào tạo.

 – Từ ngày 08/01/2010 đến ngày 15/01/2010 sinh viên nhận phiếu xếp lớp.

3. Hướng dẫn đăng ký học:

– Mẫu đăng ký học lại sinh viên download tại đây. 

– Để thuận tiện, nhiều sinh viên có thể đăng ký chung theo từng môn học (sinh viên lập danh sách có đầy đủ thông tin như ở mẫu phiếu đăng ký học).

Ghi chú:

– Sinh viên phải đăng ký theo đúng lịch của Nhà trường, quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ không giải quyết cho đăng ký học.

– Trường hợp sinh viên được xếp vào các lớp theo hệ tín chỉ sẽ thực hiện quy trình học, kiểm tra và thi theo quy chế đào tạo tín chỉ.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

LƯƠNG DUYÊN QUÂN

 

Trả lời