Thông báo V/v Bảo mật tài khoản đăng ký học phần trên mạng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 958/ĐT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v Bảo mật tài khoản đăng ký học phần trên mạng

(Thông báo số 4)

Qua kiểm tra thông tin tài khoản đăng ký học phần trên mạng của sinh viên, Nhà trường phát hiện còn rất nhiều sinh viên chưa thực hiện thao tác đổi mật khẩu mặc định. Đây là một yêu cầu bắt buộc để sinh viên bảo mật tài khoản của mình, Nhà trường yêu cầu những sinh viên chưa đổi mật khẩu mặc định phải khẩn trương đổi mật khẩu để tránh tình trạng người khác đăng nhập vào tài khoản của mình thay đổi dữ liệu đã đăng ký. Sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc bảo mật tài khoản của mình,  nếu xảy ra tình trạng có người khác vào thay đổi dữ liệu, đăng ký bổ sung,… thì ngoài việc sinh viên phải đóng thêm tiền học phí bổ sung do người khác đăng ký, sinh viên còn phải chịu thêm những hình thức xử lý khác của Nhà trường.  

Nhận được thông báo này đề nghị các khoa phổ biến cho các cố vấn học tập và sinh viên được biết, yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời