Thông báo sinh viên chưa hoàn thành học phí (tính đến ngày 22/01/2018)

 

Nhà trường thông báo công nợ học phí sinh viên đến ngày 22/01/2018.

Danh sách chi tiết xem tại đây.

 

Lưu ý:

+  Sinh viên phải hoàn thành học phí nợ theo quy định.

+  Sau ngày 26/01/2018, các sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị hạn chế đăng ký học phần ở học kỳ 2 năm học 2017-2018.

 

Trả lời