Thông báo liên quan đến học phần Đường lối CM của Đảng CSVN (005003)

Liên quan đến học phần Đường lối CM của Đảng CSVN (005003) nhóm 06 mở bổ sung

Qua trao đổi với Bộ môn Lý luận chính trị, Phòng Đào tạo thống nhất tách nhóm lớp học phần Đường lối CM của Đảng CSVN (005003) nhóm 06 thành 2 nhóm 06 và nhóm 07.

Lịch học cụ thể của 2 nhóm lớp này có sự thay đổi như sau:


học

phần


nhóm

Tên học phần

Số
tín
chỉ

Buổi 1

Buổi 2

Thời
gian

Phòng

học

Thứ

Tiết

Số
tiết

Thứ

Tiết

Số
tiết

005003

06

Đường lối CM của Đảng CSVN

3

7

6

4

CN

6

5

18/10 – 28/11

HTA

032004

07

Đường lối CM của Đảng CSVN

3

7

1

5

CN

6

5

18/10 – 21/11

B101

Danh sách sinh viên các nhóm lớp này được sắp xếp như file đính kèm, xem tại đây.

Trường hợp sinh viên bị tách sang nhóm 07 mà lịch học buổi 1 sáng thứ 7 (thay đổi) không phù hợp thì SV có thể xin giáo viên giảng dạy chuyển sang nhóm 06.

Sinh viên 2 nhóm lớp 06, và 07 đi học buổi đầu tiên vào chiều thứ 7 (23/10/2010) (học chung tại hội trường A) để được giáo viên bộ môn thông báo về sự điều chỉnh này.

Trân trọng

Phòng Đào tạo

Trả lời