Thông báo lịch học môn Anh văn CB3

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo lịch học môn Anh văn CB3 như sau:

Thời gian

Phòng

Giáo viên

Chiều thứ 7
(07/11/09)

F201

Cô Phạm Thị Tâm Báu

Sáng CN
(08/11/09)

Bộ môn Ngoại ngữ

Trả lời