Thông báo Kết quả mở các lớp học phần tín chỉ bổ sung trong học kỳ II năm 2009 – 2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

Số:  /ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Tp. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2010

THÔNG BÁO

(Kết quả mở các lớp học phần tín chỉ bổ sung trong học kỳ II năm 2009 – 2010)

Căn cứ thông báo số 43/ĐT v/v mở các lớp học phần tín chỉ bổ sung trong học kỳ II năm 2009 – 2010)

Căn cứ trên kết quả đăng ký học phần bổ sung của SV đến hết ngày 25/02/2010

Phòng Đào tạo thông báo lịch học và danh sách các lớp mở bổ sung như sau:

 

Thứ
Tiết bắt đầu
Số tiết
Mã học
nhóm
Tên học phần
Số tín chỉ
Phòng
Thời gian
7
1
4
005007
01
Chủ nghĩa XH
 
B101
22/02/10-22/05/10
4
6
3
091062
01
Cơ kết cấu
2
H007
22/02/10-01/05/10
7
6
4
005006
01
Nguyên lý CBCN Mác-Lênin 2
2
B102
22/02/10-17/04/10

Các học phần còn lại chưa đủ số lượng SV đăng ký để mở lớp. Phòng đào tạo tiếp tục nhận đơn đăng ký học phần như thông báo số 43/ĐT ngày 26/01/2010.

Trân trọng!

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

>> Danh sách sinh viên học phần Nguyên lý CBCN ML 2 (005006)

>> Danh sách sinh viên học phần Cơ kết cấu (091062)

>> Danh sách sinh viên học phần Chủ nghĩa xã hội (005007)

Trả lời