Thông báo hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ đợt 2 – học kỳ I năm học 2011-2012

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần tín chỉ đợt 2 – học kỳ I năm học 2011-2012

Căn cứ kết quả đăng ký học phần tín chỉ đợt 1 – học kỳ I năm học 2011 – 2012;

Phòng Đào tạo ra thông báo hướng dẫn một số nội dung như sau:

1/ Đăng ký đợt 2 (đăng ký bổ sung)

        Thời khóa biểu tham khảo đăng ký đợt 2 (xem tại đây)

        Thời gian từ 8g00 ngày 12/8/2011 đến 22g00 ngày 14/8/2011,

        Hình thức đăng ký qua mạng internet (online)

2/  Danh sách học phần mở bổ sung (xem tại đây)

3/  Một số điều chỉnh học phần trong đợt đăng ký 1

        Theo đề nghị của Khoa Máy tàu thủy về việc thống nhất mã học phần Khai thác hệ động lực Diesel021007. Vì vậy, tất cả những sinh viên đã đăng ký học phần 021107 nhóm 01 sẽ được chuyển thành mã học phần 021007 nhóm 03.

        Theo đề nghị điều chỉnh của khoa Cơ khí, học phần TK Quản lý khai thác đội tàu (412010) được thay đổi thành học phần Khai thác cảng (412008). Do vậy, tất cả SV ngành Cơ giới hóa xếp dỡ sẽ được xóa đăng ký đối với học phần 412010. Sinh viên ngành này theo dõi để đăng ký học phần Khai thác cảng (412008) trong đợt 2.

4/ Kết quả giải quyết đơn thư sinh viên theo thông báo số 315/ĐT (ký ngày 18/7/2011), (xem tại đây). Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật đến hết ngày 17/8/2011.

Sinh viên cũng có thể xem lại kết quả đăng ký đợt 1 của mình (đã cập nhật những kết quả giải quyết trên) trong trang cá nhân sinh viên.

5/  Danh sách sinh viên bị xóa kết quả đăng ký học phần lý do không hoàn thành học phí và sinh viên có quyết định xóa tên (xem tại đây)

6/ Kế hoạch chi tiết công bố kết quả đăng ký

        Ngày 18/8/2011 nhà trường sẽ công bố kết quả mở học phần chính thức học kỳ I năm học 2011-2012.

        Sinh viên đã đăng ký vào những nhóm lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp sẽ được đăng ký điều chỉnh sang nhóm lớp học phần tương ứng được mở.

Thời gian nộp đơn đăng ký điều chỉnh này đến hết ngày 23/8/2011. Sau thời hạn này những sinh viên không có đơn điều chỉnh sẽ bị xóa dữ liệu học phần không đủ điều kiện mở lớp.

       Dự kiến từ ngày 30/8/2011 đến 01/9/2011 sinh viên nhận phiếu kết quả đăng ký tại VP khoa.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời