Quyết định số 84/ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học bằng 2 chính quy cho sinh viên

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 84/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận tốt nghiệp hệ Đại học bằng 2 chính quy cho sinh viên

——————————–

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-06-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 23-01-2013;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.   Công nhận tốt nghiệp cho 03 sinh viên hệ Đại học bằng 2 – Chính quy ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) như sau:

(Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo)

Điều 2.   Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3.  Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Kinh tế vận tải, Trưởng Khoa Tại chức, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..


Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT.                                                    

– Ban Giám Hiệu.

– Như Điều 3.                                                    

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đồng Văn Hướng

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

( Kèm theo Quyết định số :  84 / ĐT  ngày 30 tháng 01 năm 2013 )

 

 

 

NGÀNH: KINH TẾ VẬN TẢI

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

Stt

MSSV

Họ và tên

NTNS

GT

XHTN

Lớp

1.

0964010020

Phan Văn

Phong

10/08/79

Nam

TB Khá

KT09B2

2.

0964010003

Đặng Quang

Chương

02/02/81

Nam

TB Khá

KT09B2

3.

0964010023

Nguyễn Văn

Sinh

03/12/84

Nam

Trung bình

KT09B2

Trả lời