Quyết định số 388/ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học – chính quy cho sinh viên


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 388/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học – chính quy cho sinh viên

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-06-2006 và Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15-08-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 22-04-2014;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp Đại học cho 22 sinh viên hệ Liên thông Đại học chính quy như sau:

  21 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường);

  01 sinh viên ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng).

(Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo, xem tại đây)

Điều 2.   Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3.  Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT.                                                    

– Ban Giám Hiệu.

– Như Điều 3.                                                    

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

Trả lời