Năm học 2019-2020

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 

Xem Thông báo 522/TB-ĐHGTVT ngày 25/5/2020 tại đây.

 

Phụ lục 1. Môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Phụ lục 2. Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do Trường tổ chức biên soạn

Phụ lục 3. Thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp

Phụ lục 4. Hội nghị, hội thảo khoa học do Trường tổ chức

Phụ lục 5. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

——————————

Trả lời