Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ bổ sung học kỳ II năm học 2011-2012


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2012

HƯỚNG DẪN

Đăng ký học phần tín chỉ bổ sung học kỳ II năm học 2011-2012

Căn cứ kết quả và nhu cầu đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012;

Phòng Đào tạo ra thông báo hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ bổ sung học kỳ II năm học 2011-2012 như sau:

1/ Tiếp nhận thông tin học phần mở bổ sung

– Từ ngày 06/02/2012 đến hết ngày 16/02/2012, phòng Đào tạo tiếp nhận đơn thư đề nghị mở học phần bổ sung của các khoa, bộ môn và sinh viên. Để đảm bảo điều kiện mở lớp, trong đơn thư đề nghị phải ghi rõ thời gian ngày học cụ thể trong tuần.

– Phòng Đào tạo sẽ liên tục cập nhật thông tin học phần dự kiến mở bổ sung lên website trường.

2/ Đăng ký học phần bổ sung

– Hình thức : đăng ký online

– Thời gian : từ ngày 18/02/2012 đến ngày 21/02/2012

– Dự kiến ngày công bố kết quả đăng ký 23/02/2012

3/ Đóng học phí bổ sung

– Thời gian từ ngày 27/02/2012 đến hết ngày 16/03/2012

– Địa điểm : phòng Tài vụ

Lưu ý:

– Sau khi nộp đơn đề nghị mở học phần bổ sung, sinh viên tự thực hiện việc đăng ký học phần bổ sung (đăng ký online) và chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình.

– Sinh viên có kết quả đăng ký thành công học phần bổ sung (được mở chính thức) phải đóng học phí bổ sung trong thời gian quy định.

– Các nhóm lớp học phần mở bổ sung chính thức bắt đầu học từ ngày 05/03/2012.


 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu 

Trả lời