GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 I/ KIỂM TRA THÔNG TIN CHỨNG CHỈ/QUYẾT ĐỊNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHỆP

1/ Danh sách sinh viên đã được cấp chứng chỉ (Đăng ký từ tháng 09/2019 trở về trước) xem tại đây

2/ Danh sách sinh viên đã hoàn thành chương trình GDTC (đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp và không cấp chứng chỉ) đã được cập nhật trên trang cá nhân trạng thái "Đã hoàn thành";

II/ ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ

1. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

– Sinh viên chưa có quyết định hoàn thành chương trình GDTC (chưa được cập nhật trạng thái "Đã hoàn thành" trên trang cá nhân;

– Sinh viên đã hoàn thành 04 học phần theo quy định nhưng chưa đăng ký ra quyết định, 

– Sinh viên học lại, cải thiện chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình, 

2/ LINK ĐĂNG KÝ (chốt danh sách đăng ký vào ngày 05 hàng tháng)

 Đăng ký ra quyết định hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất tại đây./

(Phải đăng nhập bằng email do Trường cấp mssv@ut.edu.vn mới có thể đăng ký) 

————————

1/ Chi tiết quyết định các đợt sinh viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ: 

– Năm 2023 

+ Tháng 01/2023, quyết định số 10/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/01/2023

+ Tháng 02/2023, quyết định số 69/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/02/2023

+ Tháng 03/2023, quyết định số 219/QĐ-ĐHGTVT ngày 03/03/2023

Tháng 04/2023, quyết định số 349/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/04/2023

+ Tháng 05/2023, quyết định số 242/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/05/2023

Tháng 06/2023, quyết định số 520/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/06/2023

Tháng 07/2023, quyết định số 663/QĐ-ĐHGTVT664/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/07/2023

Tháng 08/2023, quyết định số 804/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/08/2023

– Năm 2022 

+ Tháng 02/2022 & 03/2022 xem tại đây

+ Tháng 05/2022, quyết định 327/QĐ-ĐGHTVT ngày 16/05/2022 và 328/QĐ-ĐGHTVT ngày 16/05/2022

+ Tháng 06/2022, quyết định 399/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/06/2022400/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/06/2022

+ Tháng 07/2022, quyết định 480/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/07/2022481/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/07/2022

+ Tháng 08/2022, quyết định 586/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/08/2022587/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/08/2022

+ Tháng 09/2022, quyết định 682/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/09/2022683/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/09/2022

+ Tháng 10/2022, quyết định 765/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/10/2022 và 766/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/10/2022

Tháng 11/2022, quyết định 982/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/11/2022 

+ Tháng 12/2022, quyết định 1061/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/12/2022 

– Đợt tháng 09/2021

+ Khoá 2015 trở về trước (3 tín chỉ) xem tại đâyKhoá 2016 trở về sau (4 tín chỉ) xem tại đây 

– Đợt tháng 06/2021

+ Khoá 2015 trở về trước (3 tín chỉ) xem tại đây, Hệ liên thông xem tại đây

+ Khoá 2016 trở về sau (4 tín chỉ) xem tại đây 

Đợt tháng 06/2021

+ Khoá 2015 trở về trước (3 tín chỉ) xem tại đây, Hệ liên thông xem tại đây

+ Khoá 2016 trở về sau (4 tín chỉ) xem tại đây 

– Đợt tháng 04/2021

+ Khoá 2015 trở về trước (3 tín chỉ) xem tại đây , Hệ liên thông xem tại đây

+ Khoá 2016 trở về sau (4 tín chỉ) xem tại đây 

– Đợt tháng 01/2021 

+ Khoá 2015 trở về trước xem tại đây Khoá 2016 trở về sau (4 tín chỉ) xem tại đây

– Đợt tháng 9/2020

   + Đại học chính quy theo Quyết định số 1035/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2020, xem danh sách tại đây.

   + Đại học, cao đẳng (khóa trước 2016) theo Quyết định số 1034/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2020, xem danh sách tại đây.

   + Đại học liên thông theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2020, xem danh sách tại đây

– Đợt tháng 6/2020

   + Đại học (từ khóa 2016) theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/6/2020, xem danh sách tại đây.

   + Đại học (khóa trước 2016) theo Quyết định số 237/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/6/2020, xem danh sách tại đây.

   + Đại học liên thông theo Quyết định số 236/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/6/2020, xem danh sách tại đây.

– Đợt tháng 4/2020

   + Đại học (từ khóa 2016) theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/4/2020, xem danh sách tại đây.

   + Đại học (khóa trước 2016) theo Quyết định số 120/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/4/2020, xem danh sách tại đây.

– Đợt tháng 02/2020

   + Đại học, cao đẳng theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/02/2020, xem danh sách tại đây.

– Đợt tháng 01/2020

   + Đại học, cao đẳng theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/01/2020, xem danh sách tại đây.

– Đợt tháng 9/2019

   + Đại học, cao đẳng theo Quyết định số 1202/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/9/2019, xem danh sách tại đây.

– Đợt tháng 8/2019

   + Đại học, cao đẳng theo Quyết định số 537/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/8/2019, xem danh sách tại đây

– Đợt tháng 7/2019

   + Đại học, cao đẳng theo Quyết định số 512/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/7/2019, xem danh sách tại đây

   + Đại học liên thông Quyết định số 513/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/7/2019, xem danh sách tại đây.

– Đợt tháng 4/2019

   + Đại học, cao đẳng theo Quyết định số 246/QĐ-ĐHGTVT-ĐT ngày 01/4/2019, xem danh sách tại đây.

   + Đại học liên thông Quyết định số 247/QĐ-ĐHGTVT-ĐT ngày 01/4/2019, xem danh sách tại đây.

_____

Trả lời