Điểm thi tốt nghiệp cuối khóa các môn Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (ngày thi 08/01/2012)

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời