Danh sách sinh viên bị cấm đăng ký học phần HK II năm học 2012-2013 do chưa hoàn thành học phí

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời