Kết quả thi cuối khóa các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (ngày 07/08/2010)

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời