Thông báo hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2011

THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ

Để giúp sinh viên đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2011 – 2012 (thực hiện theo thông báo 315/ĐT ngày 18 tháng 7 năm 2011) đạt kết quả cao nhất, phòng Đào tạo có một số hướng dẫn về việc lựa chọn và đăng ký như sau:

1) Lựa chọn học phần

– Sinh viên phải cân nhắc kỹ khả năng và điều kiện của bản thân để xây dựng kế hoạch học tập cho mình, không nên đăng ký theo phong trào. Không có khái niệm thời khóa biểu mặc định cho tất cả sinh viên, quyền lựa chọn và đăng ký học phần là do mỗi sinh viên quyết định.

 Sinh viên cần tìm hiểu kỹ về thời khóa biểu dự kiến, chương trình đào tạo ngành mình theo học, địa điểm học tương ứng với từng lớp đầu khóa.

 Một số ngành có học phần thực tập bố trí vào các tuần cuối của học kỳ; nên sinh viên phải xem xét để không bị vướng thời gian học và thi cho các học phần khác, đặc biệt khi đăng ký học lại.

– Nếu không bị điều kiện ràng buộc (học phần học trước, học phần tiên quyết), sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ học phần nào để đăng ký. Lưu ý phải ưu tiên đăng ký học lại những học phần bị điểm F, F+ hoặc cải thiện điểm D, D+ trong các học kỳ chính hoặc các học kỳ phụ kế tiếp.

 Các học phần chung (ví dụ 001001, 001002, 006001, 005001, 005002,… ) được mở khá nhiều nhóm lớp trong tuần. Khi lựa chọn đăng ký nhóm lớp học phần, sinh viên cần kiểm tra địa điểm học để đảm bảo điều kiện di chuyển.

– Đối với các học phần tự chọn, sinh viên phải chọn theo các nhóm (A, B, C,…) hay gói (gói 1, gói 2,…) tương ứng với từng chương trình đào tạo. Các học phần tự chọn có tính chất logic, xuyên suốt qua nhiều học kỳ, với từng chuyên ngành hẹp. Do vậy việc đăng ký phải có định hướng ngay từ đầu.

– Học phần Làm luận văn/Thi tốt nghiệp, điều kiện tiên quyết là sinh viên phải đạt tất cả các học phần khác trong chương trình đào tạo của chuyên ngành. Trường hợp sinh viên đăng ký học phần Làm luận văn/Thi tốt nghiệp mà chưa đảm bảo điều kiện trên thì được quyền xin nhận điểm I theo quy định cho học phần này.

– Sinh viên cần tham khảo ý kiến của cố vấn học tập trước khi đăng ký.

2) Đăng ký học phần

 Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện các đợt đăng ký theo mốc thời gian đã quy định.

– Đăng ký trực tuyến (online): sinh viên xem file hướng dẫn đính kèm, tải tại đây.

 Sinh viên cần kiểm tra lại kết quả đăng ký để kịp thời nộp đơn điều chỉnh, bổ sung học phần trong khoảng thời gian quy định.

Lưu ý: tất cả các thông tin, biểu mẫu phục vụ cho quá trình đăng ký học phần tín chỉ đều được công bố trên website trường.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời