Quyết định số 259/ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Hoàn chỉnh Đại học – chính quy cho sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Số: 259/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Công nhận tốt nghiệp hệ Hoàn chỉnh Đại học – chính quy cho sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-06-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 21-04-2009;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp hệ Hoàn chỉnh Đại học chính quy cho 12 sinh viên ngành Khai thác Máy tàu thủy;

(Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo, xem tại đây)

Điều 2. Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Máy, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                    

– Bộ GD&ĐT.                                                    

– Ban Giám Hiệu.                                                          

– Như Điều 3.                                                    

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư

 

Trả lời