Quyết định số 1117/QĐ-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học – chính quy cho sinh viên

  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1117 /QĐ-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học – chính quy cho sinh viên

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ theo quyết định số 1972/2001/QD-BGTVT ngày 22/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về “Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ vào quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dụ và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 25-07-2014;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy cho 98 sinh viên hệ Liên thông như sau:

   01 sinh viên ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển);

   06 sinh viên ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành Khai thác máy tàu thủy);

   02 sinh viên ngành Kỹ thuật công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường);

   49 sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô);

   04 sinh viên ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin);

   09 sinh viên ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển);

 

   27 sinh viên ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng).

(Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo, xem tại đây)

Điều 2: Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3: Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT.                                                    

– Ban Giám Hiệu.

– Như Điều 3.                                                    

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

Trả lời