Năm 2018

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

(Biểu mẫu 20)

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi.

——————————

Trả lời