Năm 2020

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

(Biểu mẫu 20)

Cập nhật 

A Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
B Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
C Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

 

Cập nhật ngày 17/6/2020

 

A Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
B Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
C Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

Trả lời