Kết quả giải quyết đơn nhận và xóa điểm I năm học 2018-2019

Lưu ý: Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo nhận danh sách dự thi và phiếu điểm bổ sung trước khi thi 1 tuần sau khi có kết quả xóa điểm I thành công.

 Xem chi tiết tại đây.

 

Trả lời