Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Xin xem chi tiết tại đây

Trả lời