Hướng dẫn thủ tục nhận – xóa điểm I

– Sinh viên có lý do chính đáng được phép đề nghị nhận điểm I(tạm hoãn thi) theo quy định.

– Thủ tục nhận – xóa điểm I:

      + Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng đào tạo. Kết quả giải quyết đơn nhận điểm I được công bố tại website phòng đào tạo.

      + Đối với các trường hợp nhận điểm I thành công, trong thời hạn 01 năm sinh viên phải đăng ký xóa điểm I và đơn xóa điểm I được nộp về phòng đào tạo trước ngày thi chậm nhất 1 tuần.

– Danh sách sinh viên đăng ký nhận điểm I thành công xem tại đây (cập nhật đến ngày 15/03/2021)

 

Trả lời